DomainOK.COM™

goo@korea.com
크게 작게 인쇄

* BANK info. ( 농협 통장 안내 ) *

*  BENEFICIARY  NAME  :  Kang - Woo ,Lee

*  BENEFICIARY'S BANK  : NONGHYUP BANK

*  SWIFT BIC  :  NACFKRSEXXX

*  ADDRESS (BANK)  :
    75, CHOONJEONG - RO  1-GA , CHUNG-GU, SEOUL,KOREA

*  BRANCH(BANK)  : ANSUNG-SI COUNTY OFFICE

*  BENEFICIARY'S ACCOUNT NUMBER  : 454-0005-3981-31

--------------------------------------------------------------
*  (국내인) 농협 은행  :  171696  -  52  -059992 

    (  예금 주  :    이  강  우  )
--------------------------------------------------------------
 *  이메일 : goo@korea.com

 *  연락처  :  010 - 5967  - 7954
                  010 - 8945  - 7954

코멘트 0

모든 이미지는 플리커 웹서비스의 검색 결과를 토대로 하였으며, 사진에 대한 권리는 해당 저작권자에게 있습니다.
타인의 저작물을 불법적으로 이용시에는 제재가 가해질 수 있으며, 이에 대하여 당사는 책임지지 않습니다.

Copyright © DomainOK.COM™ All Rights Reserved.